Họ và tên: TS. Nguyễn Thắng

Chức vụ: Giám đốc, 

Đơn vị: Leadership, 

Ngày sinh: 26/09/2015

Điện thoại cơ quan: 84-4-2730464

Họ và tên: TS. Lê Kim Sa

Chức vụ: Phó giám đốc, 

Đơn vị: Leadership, 

Ngày sinh: ...

Điện thoại cơ quan: 84-4-2730433