Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025: Cơ hội, thách thức và triển vọng phát triển

Đề tài cấp Bộ

TS. Nguyễn Thắng

Trung tâm Phân tích và Dự báo

Trung tâm Phân tích và Dự báo

2018 - 2018

Giới thiệu nội dung:

Nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc rõ nét để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng nhanh hơn, ổn định và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Tăng trưởng đã phục hồi và bắt đầu tăng tốc, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ, cán cân ngân sách được cải thiện, hệ thống ngân hàng trở nên lành mạnh hơn. xuất nhập khẩu tăng nhanh, cán cân thương mại cùng chất lượng FDI được cải thiện, thị trường lao động vững chắc… Tuy nhiên quá trình tái cơ cấu nền kinh tế vẫn chưa được hoàn tất với nợ công vẫn ở sát ngưỡng cho phép, nợ xấu ngân hàng, nhất là các khoản nợ chuyển sang VAMC vẫn đáng kể, năng suất lao động vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Tiếp tục phát huy những điểm mạnh và giải quyết những điểm yếu là các ưu tiên trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách trong giai đoạn tới.

Trong giai đoạn phát triển tới đây, Việt Nam có nhiều cơ hội cũng như thách thức đan xen nhau. Bối cảnh toàn cầu đang thay đổi, nổi bật là quá trình toàn cầu hóa đang điều chỉnh do được nhìn nhận ở nhiều quốc gia là đã đi quá xa và quá nhanh, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như các thách thức, nhất là thách thức của việc bỏ lỡ cơ hội như Việt Nam đã gặp phải sau khi gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) vào cuối thập niên trước. Ở trong nước, quá trình già hóa dân số đã bắt đầu tác động lên thị trường lao động nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung đòi hỏi phải thúc đẩy năng suất lao động mạnh mẽ để bù đắp sự giảm tốc của lực lượng lao động. Trong khi đó các thể chế để thúc đẩy tăng năng suất lao động, đặc biệt là các thể chế và chính sách để nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và khuyến khích đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong nền kinh tế còn hạn chế. Đây chính là những ưu tiên về hoàn thiện thể chế và chính sách trong giai đoạn tới.