Ảnh hưởng của vị trí đến năng suất lao động của doanh nghiệp Việt Nam

Đề tài cơ sở

ThS. Vũ Thị Thư Thư

Trung tâm Phân tích và Dự báo

... - ...

Giới thiệu nội dung:

Năng suất lao động là yếu tố quan trọng quyết định sản lượng sản phẩm của mỗi quốc gia. Tăng năng suất lao động sẽ giúp tăng lương thực tế và cải thiện mức sống của người lao động về dài hạn. Do đó, để đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững Việt Nam cần chú trọng cải thiện năng suất lao động.

Việt Nam có mức tăng năng suất lao động đều qua các năm và là quốc gia có mức tăng năng suất lao động cao nhất trong số các nước ASEAN. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Phân tích và Dự báo và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2014 trong giai đoạn 1994-2012, năng suất lao động (đo bằng giá trị GDP trên một lao động và được tính theo giá PPP năm 2005) tại Việt Nam đã tăng trung bình 4,44%/năm – cao nhất trong số 9 nước ASEAN. Kết quả là, Việt Nam đã thu hẹp được khoảng cách tương đối so với các nước ASEAN phát triển hơn. Tuy vậy, mức năng suất lao động của Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Tính theo PPP 2011, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, chỉ bằng 7,0% mức năng suất của Singapore; 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan; 42,3% của Indonesia và bằng 56,7% năng suất lao động củaPhilippines.

Bên cạnh đó, trong quá trình công nghiệp hóa, Việt Nam đã đầu tư và xây dựng nhiều khu công nghiệp. Các khoản đầu tư này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp tận dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt. Các công ty và doanh nghiệp ở xung quanh các khu công nghiệp này cũng được hưởng lợi từ những tác động lan tỏa. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp để tăng sản lượng đầu ra cũng như năng suất.

Việt Nam hiện nay có rất nhiều chính sách ưu đãi để mở rộng và phát triển các khu công nghiệp, tuy nhiên lại chưa có nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của các khu công nghiệp lên năng suất lao động. Do vậy, nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố vị trí đến năng suất lao động của các doanh nghiệp ở Việt Nam.