Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2015 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2015

(08/07/2015)

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, TS. Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Tiếp đó, Giám đốc đã đọc bản Báo cáo sơ kết công tác của Trung tâm 6 tháng đầu năm 2015.

Báo cáo sơ kết đã chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả tất cả các hoạt động khoa học, đào tạo, tổ chức - hành chính, hợp tác quốc tế, tạp chí, thư viện... Báo cáo cũng đã nêu lên những mặt được của Trung tâm trong 6 tháng đầu năm, đó là:

 • Trung tâm tích cực tham gia vào việc nghiên cứu cung cấp đầu vào cho lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc chuẩn bị các báo cáo khoa học của Viện.
 • Trung tâm chủ động thưc hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao với tinh thần sáng tạo và đặt yêu cầu chất lượng là yếu tố quan trọng. 
 • Trung tâm thực hiện có hiệu quả công việc nghiên cứu trong khuôn khổ các dự án nghiên cứu hợp tác với nước ngoài ký kết với  IDRC (Canada), với Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), với trường đại học Oxford  (Anh), các hợp đồng hợp tác khoa học ký kết giữa Trung tâm Phân tích và Dự báo với các đối tác trong và ngoài nước. Các sản phẩm khoa học của các hoạt động nghiên cứu khoa học này đạt chất lượng tốt.   
 • Các cán bộ nghiên cứu trẻ của Trung tâm đã trưởng thành rõ rệt và đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu của cơ quan.

Bên cạnh những mặt tích cực trong việc thực hiện phương châm ”Chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả” kể trên, cũng phải kể đến một số những điểm mà Trung tâm cần phải chú trọng trong năm nay là:

 • Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh mảng nghiên cứu về dự báo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đang ngày một gia tăng đối với công tác này trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực sẵn có. Trung tâm đã tăng cường nguồn nhân lực cho mảng nghiên cứu này. Một nhóm cán bộ trẻ đã được giao nhiệm vụ thực hiện dự báo trung hạn, phục vụ cho đề tài cấp Bộ 2015 - 2016 của Trung tâm.
 • Lực lượng cán bộ nghiên cứu còn thiếu so với yêu cầu công việc. Điều này cũng có ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công việc khi khối lượng công việc giao cho từng cán bộ trong cơ quan là tương đối nhiều. Chú trọng đến việc tuyển dụng các cán bộ nghiên cứu có năng lực thực sự là cần thiết cho sự phát triển của Trung tâm

Báo cáo cũng đã đưa ra được một số mục tiêu và phương hướng hoạt động của 6 tháng cuối năm. Cụ thể:

 1. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
 • Nhiệm vụ khoa học cấp bộ: Thực hiện và triển khai đúng tiến độ trong năm 2015: “Đánh giá thực trạng cơ cấu và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam, và triển vọng trong giai đoạn 2016-2020”
 • Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2015:

          - Mối quan hệ giữa thu nhập của người dân và chất lượng quản trị nhà nước

          - Hội nhập kinh tế ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy: Thực tiễn và Hàm ý cho Việt Nam

          - Đánh giá đầu tư nước ngoài vào ASEAN và Trung Quốc: Hàm ý cho Việt Nam

          - Phân tích dòng thương mại ASEAN – Trung Quốc: Thực tiễn và hàm ý cho Việt Nam

 • Tiếp tục thực hiện 02 dự án tài trợ nước ngoài:

          - “Mạng nghiên cứu về kinh tế khu vực Mê Kông” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada   (IDRC) tài trợ, triển khai trong giai đoạn 2011-2014, gia hạn đến tháng 05-2015.

          - Nâng cao năng lực cho Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - giai đoạn 2, do IDRC (Canada) tài trợ.

 • Thực hiện các cam kết trong các dự án và hợp đồng tư vấn khoa học sau đây:

         - “Những cuộc đời trẻ thơ” có kinh phí từ hợp đồng với Đại học Oxford (Anh).

         - “Nâng cao hiểu biết về những chính sách mới chống nghèo đói” (NOPOOR) do Viện Hàn lâm Khoa xã hội Việt Nam giao cho Trung tâm thực hiện.

         -  Hoàn thành và kết thúc 03 hợp đồng tư vấn: (i) “Nghiên cứu cơ sở/đầu vào cho Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2014 về An sinh xã hội và Phát triển bao trùm”; (ii) “Nghiên cứu định tính về Suy nghĩ của người dân đối với tăng trưởng bao trùm” và (iii) “Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Báo cáo quốc gia Phát triển Con người Việt Nam năm 2014” nằm trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người ở Việt Nam (HDPM) do UNDP tài trợ.

 • Các nhiệm vụ khác: thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội giao.
  1. Công tác Tổ chức - Hành chính và đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật
 •  Thực hiện tốt công tác Tổ chức - đào tạo
 • Thực hiện công tác tài chính kế toán phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu của Trung tâm   
 • Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ (bảo hiểm, định kỳ lương, nâng lương cho cán bộ, chế độ phụ cấp, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ)
 • Thực hiện tốt việc kê khai, báo cáo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước
 • Thực hiện các công tác hành chính khác
  1. Công tác Thông tin - tư liệu và Thư viện:
 • Bổ sung sách báo, tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh theo nguồn kinh phí do  Nhà nước cấp
 • Thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc, sưu tầm tài liệu phục vụ nghiên cứu
 • Cập nhật các thông tin của Trung tâm lên Website
  1. Hợp tác quốc tế
 • Thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài như phần trên đã trình bầy
 • Đoàn vào: Các chuyên gia tư vấn quốc tế  đến Việt Nam làm việc trong khuôn khổ của các dự án hợp tác khoa học với nước ngoài.
 • Đoàn ra: Các cán bộ của Trung tâm ra nước ngoài làm việc với các đối tác trong khuôn khổ của các dự án hợp tác khoa học giữa Trung tâm và các tổ chức nước ngoài và tham gia các hội thảo khoa học. Đồng thời thực hiện kế hoạch đoàn ra đã được phê duyệt là 1 cán bộ đi Nga trao đổi khoa học


News public: